استفاده از یک تخته برای آماده کردن غذا ممنوع بلکه باید دو تخته در اختیار داشته باشید.
بیشتر افراد می‌دانند گوشت (قرمز یا سفید) را باید جدا از سبزیجات خرد کرد.
ولی باید دو تخته در کابینت آشپزخانه وجود داشته باشد: یک تخته فقط برای خرد کردن گوشت و تخته‌ی دیگر برای سبزیجات.

پندار آنلاین