لاهیج تیستر و نمایش چاقو و اتش با استیک در رستوران شکم الملوک

کاهوی گریل شده درکنار استیک

یخچال درای ایج مستقر در رستوران DRY AGED

پیتزای ایتالیایی در شکم الملوک در حضور لاهیج تیستر

شوی سوشی در حضور لاهیج تیستر