جدول زمان مناسب کاشت انواع بذر سبزه عید
زمان مناسب کاشت سبزه عید با طول عمر و پرپشتی سبزه ها رابطه ای مستقیم دارد، پس باید بدانید که کدام نوع بذر را در چه زمانی بکارید تا علاوه بر سفره ی هفت سین تا پایان سیزده روز عید سبزه زیبا و تازه ای داشته باشید؛ به همین منظور در جدول زیر شما را با زمان مناسب کاشت انواع بذر مثل زمان کاشت سبزه نارنج ،ذرت، عدس، شاهی، ماش و… آشنا کرده ایم:

sabz