یک پیک غذا در ژاپن
توکیو ۱۹۵۰ را مشاهده می کنید که تعداد زیاد ظرف غذا را با تبحر بر دوش گذاشته و با دوچرخه به مقصد میرساند