مشتریان یک رستوران در بانکوک به مسوولان شکایت کردند که رستورانی که در آن غذا خورده اند گوشتی به آنها داده است که طعم و مزه غیر معمولی داشته است. در ابتدا حدس مسوولین این بود که صاحب رستوران خوک یا گاو بیمار را به صورت غیرمجاز ذبح کرده است. اما آنها بعد از انجام بررسی های لازم متوجه شدند که این غذا از اعضای بدن انسان تهیه شده بود و پلیس را از این امر آگاه کردند. پلیس با بررسی دیوارهای خونین و باقی مانده های گوشت از تعلق این گوشت به یک انسان یقین پیدا کرد و با جستجوی بیشتر در فضای رستوران توانستند بقیه جسد را در یک مخزن در حیاط رستوران پیدا کنند. این جسد کشف شده متعلق به یک مرد ۶۱ ساله بود که با صاحب رستوران دعوا و مشاجره کرده بود و صاحب رستوران او را کشته بود.

منبع:نوداد (سکوی اجتماعی خبر)