غذای سمالاهاو (Smalahove)، نروژ

کله پاچه نروژی ها! اگر در جشن های کریسمس به نروژ بروید باید خودتان را آماده خوردن Smalahove کنید. این غذای سنتی برای بخش های غربی کشور است و برای درست شدن آن سر گوسفند ساعت ها می پزد و به همراه پوره سیب زمینی و نوعی شلغم خورده می شود.